lunes, 21 de abril de 2014

Descansa en pau, company

Gabriel García Márquez ha mort recentment, un 17 d'abril de 2014 als 87 anys d'edat a Mèxic Districte Federal, capital de l'estat mexicà. Després de la seua mort perdem l'embolcall de Gabriel García Márquez, però no el seu llegat literari que segueix amb nosaltres "ad eternum".


Gabriel García Márquez arribava al món - com ell mateix relatava en les seues pròpies memòries - "el diumenge 6 de març de 1927 a les nou del matí." De família conservadora i educat entre jesuïtes, va resultar ser "l'ovella roja" de la família, mai millor dit, a causa de la seua proximitat amb el moviment comunista.

El modest García Márquez més tard va saltar al olimpo del famoseo literari després d'escriure -la que personalment considere la seua millor obra- "Cent anys de solitud", a la qual precisament vaig ser obligat a llegir en l'escola i de la qual no em penedisc per res d'haver complit amb l'obligació de llegir-la. cal destacar que aqueixa proesa de les lletres va aconseguir els 30 milions de còpies venudes i va ser traduïda a un total de 35 idiomes. El món necessita de traductors/as, doncs gràcies a aquests les doctrines polítiques revolucionàries i les grans obres literàries poden arribar fins al qual parla la llengua més inusitada. I el món necessita de gent com Gabriel García Márquez, que podia ser la passió de les nits de qualsevol lector/a -no sexualment parlant- però si donant plaure d'una altra forma, llegint el que ell plasmava en el paper.

Molt discutida ha sigut la seua amistat amb Fidel Castro i el seu amor per la gloriosa revolució cubana. Per açò ha sigut criticat pels escriptors que corresponien als interessos de la burgesia, però els/as millors/as homes i dones de les lletres i les arts són revolucionaris/as. Ell mai va admetre ser part de la doctrina comunista, però sí va afirmar el següent <vull que el món siga socialista i crec que d'ací a uns anys ho serà>. Un altre intel·lectual més que abraça el socialisme malgrat -repetisc- les dures crítiques a les quals va ser sotmès.

Audaç crític de l'imperialisme nord-americà, va ser etiquetat com a subversiu i castrista pels EE.UU, arribant aquests a negar-li moltes vegades un mer visat. No obstant açò, després que l'antic president dels EE.UU Clinton fóra triat president, est li va retirar la prohibició de viatjar al país al·legant que la seua obra "Cent anys de solitud" era perfecta.

Se'ns va doncs un gran home. Que la terra et siga lleu, Gabriel.

viernes, 18 de abril de 2014

Descansa en paz, compañero

Gabriel García Márquez ha muerto recientemente, un 17 de abril de 2014 a los 87 años de edad en México Distrito Federal, capital del estado mexicano. Tras su muerte perdemos el envoltorio de Gabriel García Márquez, pero no su legado literario que sigue con nosotros/a "ad eternum".


Gabriel García Márquez llegaba al mundo - como él mismo relataba en sus propias memorias -  "el domingo 6 de marzo de 1927 a las nueve de la mañana." De familia conservadora y educado entre jesuitas, resultó ser "la oveja roja" de la familia, nunca mejor dicho, debido a su cercanía con el movimiento comunista.

El modesto García Márquez más tarde saltó al olimpo del famoseo literario tras escribir -la que personalmente considero su mejor obra- "Cien años de soledad", a la que precisamente fui obligado a leer en la escuela y de la que no me arrepiento para nada de haber cumplido con la obligación de leerla. Cabe destacar que esa proeza de las letras alcanzó los 30 millones de copias vendidas y fue traducida a un total de 35 idiomas. El mundo necesita de traductores/as, pues gracias a estos las doctrinas políticas revolucionarias y las grandes obras literarias pueden llegar hasta el que habla la lengua más inusitada. Y el mundo necesita de gente como Gabriel García Márquez, que podía ser la pasión de las noches de cualquier lector/a -no sexualmente hablando- pero si dando placer de otra forma, leyendo lo que él plasmaba en el papel.

Muy discutida ha sido su amistad con Fidel Castro y su amor por la gloriosa revolución cubana. Por ello ha sido criticado por los escritores que correspondían a los intereses de la burguesía, pero los/as mejores/as hombres y mujeres de las letras y las artes son revolucionarios/as. Él nunca admitió ser parte de la doctrina comunista, pero sí afirmó lo siguiente <<quiero que el mundo sea socialista y creo que tarde o temprano lo será>>. Otro intelectual más que abraza el socialismo pese a -repito- las duras críticas a las que fue sometido.

Audaz crítico del imperialismo estadounidense, fue etiquetado como subversivo y castrista por los EE.UU, llegando estos a negarle muchas veces un mero visado. No obstante, después de que el antiguo presidente de los EE.UU Clinton fuera elegido presidente, este le retiró la prohibición de viajar al país alegando que su obra "Cien años de soledad" era perfecta.

Se nos va pues un gran hombre. Que la tierra te sea leve, Gabriel.

sábado, 12 de abril de 2014

Jo un esclau? Però si sóc lliure!

-Company, el capital no fa més que esclavitzar-te.

-M'esclavitza? Però si sóc un ciutadà d'un estat lliure i democràtic, amb plens drets!

-Eres de debò lliure? Per a viure com et semble? En definitiva. Llibertat de qui i para què?

-Clar que sí. Tinc el dret a votar als meus representants cada quatre anys, a triar on deixe els meus estalvis, què comprar, tinc la meua propietat... què més vull?

-Tu no eres més que un explotat més del propietari de l'empresa on treballes.

-Però ... açò no determina la meua vida!

-Les condicions de la teua vida, fins i tot el que tu menges i beus, a on vas, amb qui et relaciones... tot açò depèn del teu salari, de vendre el teu treball.

-Vendre el meu treball, dius! Què va! Jo únicament cobre dignament pel meu treball i tinc total llibertat gràcies a açò!

-No eres lliure. Depens de vendre la teua força de treball mentre el teu cap sense fer gens es porta la plusvàlua obtinguda per la teua força de treball i la torna a reinvertir-se per a fer-se més ric mentre tu segueixes explotat. I quan vulgues deixar de ser un assalariat més moriràs d'inanició, ja que ... prova a anar a qualsevol lloc sense diners! i com obtenir aqueixos diners? No tens més opció que explotar la teua força de treball. Açò és llibertat?

-Llavors ... únicament jo sóc un esclau? Ai, Déu meu!

-No eres l'únic. La totalitat de la classe treballadora en l'estructura econòmica del capitalisme depèn de la classe capitalista. No sou més que esclaus assalariats. En què es converteix la teua llibertat, aqueixa de la qual em parlaves? Pots fer amb ella més del que et permeten els teus salaris resultat de la teua explotació?

-Però ... vivim en una democràcia en la qual tenim certs drets en lleis supremes, com la constitució. Aqueixes lleis regulen els nostres drets i les nostres llibertats. Val que econòmicament açò no siga el paradís, però ... hi ha llibertat!

-La llibertat en paper mullat imprès com a llibres de lleis i en les constitucions, no et proporciona benestar algun. Una llibertat així significa tan sols que tens el dret de
fer una cosa determinada però que estigues obligat a tenir aqueix dret no diu gens. Per a ser capaç de fer alguna cosa, has de tenir l'oportunitat, l'ocasió, els mitjans per a açò. Pots tenir dret a un habitatge digne, però si para açò una identitat bancària primer et sagna i després et desnona, on queda la llei? Pots tenir dret a menjar tots els dies, però i si para açò treballes dotze hores al dia, al cap d'un temps et tiren i no tens els mitjans per a menjar, on queda la llei?

-I on queda la llibertat si el paper està mullat?

-Llibertat significa en veritat el fet de poder satisfer les teues necessitats i desitjos. Si la teua llibertat no et proporciona aqueixa oportunitat, llavors no és llibertat, o almenys aparenta ser-ho. La llibertat real és igualtat d'oportunitats i benestar, tenir les necessitats bàsiques cobertes sense morir asfixiat.

-Llavors ... sóc un esclau? i on estan les meues cadenes?

-El capitalisme et roba convertint-te en un esclau assalariat. La llei de l'estat sosté i protegeix aqueix robatori disfressant-ho amb drets que no poden ser garantits. El govern t'enganya fent-te creure que eres independent i lliure amb tots aqueixos drets. I les estructures de l'estat (policia, exèrcit, etc) evitaran que, si t'adones, intentes fer el mínim per destruir-ho.

-I com és que no ho he vist abans?

-Des de la més tendra infància eres bombardejat per falses promeses i educat en una doble moral. Et diuen, "sé honrat, generós", mentre els poders econòmics et roben i estafen tota la vida. Et diuen "respecta l'autoritat" mentre l'autoritat aixafa la teua llibertat exercint el seu domini com a classe i protegint els poders econòmics. Et diuen coses de moral bàsica com "no mataràs" mentre ells maten a les majories dia després de dia i fins i tot financen guerres cruels entre pobles per a mantenir els seus privilegis.

-Llavors, sóc un esclau somrient?

-O potser tens síndrome d'Estocolm, mestresses a qui et destrossa la vida i et lleva la teua llibertat. Eres un ésser humà i com a ésser humà hauries de nàixer lliure. Per tant et lleven la teua essència humana.

jueves, 10 de abril de 2014

¿Yo un esclavo? ¡Pero si soy libre!

-Compañero, el capital no hace más que esclavizarte.

-¿Me esclaviza? ¡Pero si soy un ciudadano de un estado libre y democrático, con plenos derechos!

 -¿Eres de verdad libre? ¿Para vivir como te parezca? En definitiva. ¿Libertad de quién y para qué?

-Claro que sí. Tengo el derecho a votar a mis representantes cada cuatro años, a elegir dónde dejo mis ahorros, qué comprar, tengo mi propiedad... ¿qué más quiero?

 -Tú no eres más que un explotado más del propietario de la empresa donde trabajas.

-Pero ... ¡eso no determina mi vida!

-Las condiciones de tu vida, incluso lo que tú comes y bebes, a dónde vas, con quién te relacionas... todo ello depende de tu salario, de vender tu trabajo.

-¡Vender mi trabajo, dices! ¡Qué va! ¡Yo únicamente cobro dignamente por mi trabajo y tengo total libertad gracias a ello!

 -No eres libre. Dependes de vender tu fuerza de trabajo mientras tu jefe sin hacer nada se lleva la plusvalía obtenida por tu fuerza de trabajo y la vuelve a reinvertir para hacerse más rico mientras tú sigues explotado. Y cuando quieras dejar de ser un asalariado más morirás de inanición, puesto que ... ¡prueba a ir a cualquier sitio sin dinero! ¿y cómo obtener ese dinero? No tienes más opción que explotar tu fuerza de trabajo. ¿Eso es libertad?

-Entonces ... ¿únicamente yo soy un esclavo? ¡Ay, Dios mío!

-No eres el único. La totalidad de la clase trabajadora en la estructura económica del capitalismo depende de la clase capitalista. No sois más que esclavos asalariados.  ¿En qué se convierte tu libertad, esa de la que me hablabas? ¿Puedes hacer con ella más de lo que te permiten tus salarios resultado de tu explotación?

-Pero ... vivimos en una democracia en la que tenemos ciertos derechos en leyes supremas, como la constitución. Esas leyes regulan nuestros derechos y nuestras libertades. Vale que económicamente esto no sea el paraíso, pero ... ¡hay libertad!

-La libertad en papel mojado impreso como libros de leyes y en las constituciones, no te proporciona bienestar alguno. Una libertad así significa tan sólo que tienes el derecho de
hacer una cosa determinada pero de que estés obligado a tener ese derecho no dice nada. Para ser capaz de hacer algo, tienes que tener la oportunidad, la ocasión, los medios para ello. Puedes tener derecho a una vivienda digna, pero ¿si para ello una identidad bancaria primero te sangra y luego te desahucia, dónde queda la ley? Puedes tener derecho a comer todos los días, pero ¿y si para ello trabajas doce horas al día, al cabo de un tiempo te echan y no tienes los medios para comer, dónde queda la ley?

-¿Y dónde queda la libertad si el papel está mojado?

-Libertad significa en verdad el hecho de poder satisfacer tus necesidades y  deseos. Si tu libertad no te proporciona esa oportunidad, entonces no es libertad, o al menos aparenta serlo. La libertad real es igualdad de oportunidades y bienestar, tener las necesidades básicas cubiertas sin morir asfixiado.

-Entonces ... ¿soy un esclavo? ¿y dónde están mis grilletes?

-El capitalismo te roba convirtiéndote en un esclavo asalariado. La ley del estado sostiene y protege ese robo disfrazándolo con derechos que no pueden ser garantizados. El gobierno te engaña haciéndote creer que eres independiente y libre con todos esos derechos. Y las estructuras del estado (policía, ejército, etc) evitarán que, si te des cuenta, intentes hacer lo mínimo por destruírlo.

-¿Y cómo es que no lo he visto antes?

-Desde la más tierna infancia eres bombardeado por falsas promesas y educado en una doble moral. Te dicen, "sé honrado, generoso", mientras los poderes económicos te roban y timan toda la vida. Te dicen "respeta la autoridad" mientras la autoridad aplasta tu libertad ejerciendo su dominio como clase y protegiendo los poderes económicos. Te dicen cosas de moral básica como "no matarás" mientras ellos matan a las mayorías día tras día e incluso financian guerras crueles entre pueblos para mantener sus privilegios.

-Entonces, ¿soy un esclavo sonriente?

-O quizá tienes síndrome de Estocolmo, amas a quien te destroza la vida y te quita tu libertad. Eres un ser humano y como ser humano deberías nacer libre. Por lo tanto te quitan tu esencia humana.

miércoles, 26 de marzo de 2014

¿Qué es el proletariado? (Translation from English)

En la teoría y el análisis marxista, el proletariado es una categoría social, tema de análisis y discusión. Sin embargo, la confusión abunda entre los marxistas sobre qué es exactamente lo que el proletariado es. De hecho, para gran consternación de muchos marxistas normativos, la mayoría de los obreros de las naciones opresoras del Primer Mundo no son parte del proletariado.
Para la mayoría de los marxistas contemporáneos, el proletariado es un grupo de personas que "posee nada más que su propia fuerza de trabajo, que debe vender a la burguesía con el fin de sobrevivir." Este es un lenguaje meramente técnico para 'todos los trabajadores.' Para nosotros, esta definición es demasiado amplia y vaga. Después de todo, muchos trabajadores del Primer Mundo se acumulan un montón de productos, algunos de ellos apreciable como hogares. En tiempos difíciles, siempre pueden volver a vender sus cosas. Si el proletariado son "todos los trabajadores", entonces el término "proletariado" es en sí mismo saqueado de su significado, convirtiéndose en un significante de sólo la opresión de un grupo muy heterogéneo. No es sorprendente que los esfuerzos de esos marxistas para organizar el "proletariado" como "todos los trabajadores" se han reunido con la inobservancia sistemática y frecuentemente ganado la animadversión y el despido de los pueblos oprimidos a nivel nacional-y el género.
Haciendo caso omiso de los marxistas modernos por un momento, Engels describió el proletariado como:
"El proletariado es la clase de sociedad que vive enteramente de la venta de su mano de obra y no sacar provecho de cualquier tipo de capital, cuya suerte y la desgracia, cuya vida y muerte, cuya única existencia depende de la demanda de mano de obra - por lo tanto, sobre el estado cambiante de los negocios, de los caprichos de la competencia desenfrenada ".
Según esta definición, por ejemplo, los trabajadores que invierten en una pensión o 401k (invirtiendo de este modo la entrada ya la obtención de un beneficio de la capital) no puede ser técnicamente parte del proletariado. En 2012, el 46% de los empleados en los EE.UU. participaron en dichos planes de retiro del lugar de trabajo, mientras que el 61% eran elegibles. Esto por sí solo pone en duda la línea marxista típico en ser 'todos trabajadores o de la totalidad "de la clase obrera" del proletariado.
Entonces ¿qué es el proletariado?
En primer lugar, el proletariado es una clase. Una clase es un grupo de personas reunidas y definidos por su relación con otros grupos dentro de un modo de producción. En el caso del capitalismo, las clases se definen por su relación con la acumulación de capital. El proletariado es la clase de personas cuyo trabajo es la fuente del valor, su explotación es el motor y la fuente principal (junto con la naturaleza) de la expansión del capital.
No todos los miembros del proletariado tiene que ser comprometido en el trabajo asalariado todo el tiempo, existe la necesidad de forma única capitalista por 'un ejército de reserva de mano de obra "de forma intermitente el suministro de fuerza de trabajo formal. Sin embargo, el proletariado se compone de un grupo cuyos miembros 'formas de trabajo explotado la base de los beneficios para la clase de los propietarios del capital, la burguesía.
¿Por qué el proletariado es importante?
De acuerdo con el marxismo ortodoxo, el proletariado era estructuralmente, estratégicamente, y cada vez más subjetivamente a punto de apoderarse de los medios de producción, liquidar económicamente a la burguesía, y transformar a la economía a una basada en la planificación racional y la ausencia de grupos antagónicamente dividido (es decir, las clases) en el modo de producción.
Si bien las condiciones de hoy son algo diferentes que en la época de Marx, en particular la osificación de las estructuras del colonialismo en el parasitismo imperialista, el significado básico del proletariado como clase explotada es la misma. Tiene la capacidad de participar colectivamente en la "acción pasiva" de retirar su mano de obra del sistema capitalista a través no sólo sorprendente, sino también por la construcción de doble poder, las instituciones anti-hegemónicas, y los sistemas de la economía socialista. Al hacerlo, el proletariado se transforma en su propia clase dominante a través de la resolución de su relación antagónica con la burguesía.
Así que ¿por qué la mayoría de los trabajadores de las naciones opresoras en países como Estados Unidos, Israel y Australia no es parte del proletariado? En pocas palabras, no son explotados.
El valor se basa en la cantidad de extracto tiempo de trabajo. Valor se describe como que contiene el tiempo de trabajo en abstracto, ya que se basa en un promedio social temporal, que en el mundo la economía de hoy en día debe incluir el trabajo de todos los trabajadores en todo el mundo, desde los niños en las minas africanas, a las adolescentes en trabajadores explotados de Asia, al Primer Mundo y trabajadores del comercio minorista Metropole, a trabajadores altamente parásitos supernumerarios en los sectores de ventas y finanzas, entre otros.
La explotación, entonces, es el suministro de una cantidad dada de trabajo dentro del proceso de trabajo por una cantidad menor (en forma de salarios y otras remuneración) a cambio. Debido a la estructura desigual de la acumulación de capital bajo el imperialismo, algunos trabajadores se les paga un precio (salario) de la fuerza de trabajo (trabajo concreto), que es la representación, mayor que una cantidad igual de trabajo abstracto (valor). Esta situación sólo puede existir en un sistema de divisiones estructurales entre los trabajadores y la existencia de la escala salarial empinada.Este tipo de situación, que nunca fue investigado por Marx o Engels, es evidente hoy en día.
Cuando decimos que no hay proletariado blanco, por ejemplo, esto no excluye la idea de que algunos trabajadores de la nación blanca podrían ser explotados. En cambio, este tipo de trabajadores blancos explotados mismos no constituyen a) un grupo estable, con características de una clase con b) una relación clara explotado para la expansión del capital en general, c) de tal manera que los sitúa como capaz, ni estructural, estratégico, o subjetivamente , de derrocar la dominación del capital.
Lenin fue el primero muy especialmente revolucionario para remarcar la tendencia estructural de la embourgeoification de la clase obrera en los países imperialistas y sus implicaciones políticas para el movimiento proletario:
"... Como el resultado de una política colonial de gran alcance del proletariado europeo ha alcanzado en parte, una situación en la que no es su trabajo que mantiene el conjunto de la sociedad, sino la de los habitantes de las colonias que están prácticamente esclavizados .... En algunos países estas circunstancias crean la base material y económica para infectar el proletariado de un país u otro con el chovinismo colonial ".
Contra el chauvinismo de Trotsky (la OG de primermundismo), Lenin en los últimos años de su vida previó el centro de gravedad del movimiento revolucionario partida 'este' hacia el mundo colonizado y semi-colonial compuesto por naciones oprimidas bajo el imperialismo. Esta corriente de pensamiento fue sistematizado aún más en la línea revolucionaria de política exterior en la China maoísta conocida como la guerra popular mundial, que vio la lucha de África, Asia, y América Latina como la principal amenaza para la imperialismo liderado por Estados Unidos.Ambas líneas se trasladaron hacia la localización del "proletariado" como los pueblos más explotados y oprimidos vis a vis la acumulación de capital ordenada a lo largo de las líneas imperialistas.
A lo mínimo, y si queremos recurrir a la retórica del Manifiesto Comunista, podríamos considerar al proletariado como clase "sin nada que perder más que sus cadenas" y "Un Mundo Que Ganar." Es decir, el proletariado tiene ningún interés material o interés de clase en el orden actual y todas las razones para moverse en apoyo de su propio empoderamiento, al derrocar a las clases dominantes. Sin embargo, puede decirse esto del trabajador medio del primer mundo?
En 2012, el ingreso promedio EE.UU. fue de 15.480 dólares. En el mismo período, el producto bruto mundial, la medición monetaria de toda la actividad económica, fue 71830000000000 dólares. Dividido en partes iguales entre la población, el producto económico del mundo asciende a alrededor de 110.000 dólares por persona (o aproximadamente 12.400 dólares en base a la paridad del poder adquisitivo).
Eso significa que si toda la producción económica se instaló en el ingreso directo en una base igualitaria y que ninguna cantidad se invirtió en el sector público o la inversión privada hacia la reposición y ampliación de los medios de producción, la mayoría de personas en los Estados Unidos iban a ver una disminución en sus medios de vida materiales tan valorados por su capacidad de consumir una cierta cantidad de trabajo. En efecto, la mediana americana pasaría de tener un ingreso 15,480 a todos americanos que tienen un ingreso efectivo de 12.400 dólares, con nada más que el ahorro individual para invertir para el año siguiente.
De esto, podemos ver que muchos de los trabajadores del Primer Mundo y por lo menos más de la mitad de la población de los Estados Unidos tienen un interés material inmediato en la preservación del sistema de desigualdad global. ¿Puede este interés material se medirá por otras vías? En algunos aspectos, se puede. Sólo necesitamos preguntar si un sistema conceptualmente se podría construir donde todas las personas son educadas a un nivel material de vida igual a Primeros habitantes del Mundo de hoy. ¿Podrían todos los pueblos del mundo tienen 2.700 calorías dietas y combinadas de residuos de una tercera parte de su alimento comestible, o se esta imponer tensión insuperable en las ecologías locales y globales? Del mismo modo, todas las personas podrían vivir en grandes casas unifamiliares, conducir vehículos personales 50 millas al día, dedican enormes cantidades de recursos y espacio hacia yardas hierba estériles e improductivos, grabar a través de hardware de tecnologías personales (como teléfonos y computadoras) casi tan rápido como la moda , todo ello sin lograr aún más amplia y más irreversible destrucción del medio ambiente de lo que estamos presenciando hoy en día? La respuesta obvia es no. Por lo tanto, podemos ver el número de trabajadores del Primer Mundo tienen una participación importante en el mantenimiento de la capitalista-imperialista. Su relativo lujo y un privilegio, después de todo, son ambos dependientes y definido por la exclusión de la mayoría de la clase obrera.
Si tenemos que clasificar técnicamente sobre la base de la economía de esta parte de los trabajadores que claramente no son parte del proletariado, que podríamos describir como una pequeña burguesía en masa. Estos trabajadores son "pequeña burguesía" en que se sustentan tanto a través del producto de su propio trabajo y los excedentes generados a través de la explotación de los demás trabajadores. Aunque no es una clase en sí mismo (y más acertadamente descrito como el parásito del imperialismo), esta sección tiene a menudo su propio interés de clase independiente que está vinculado a la perpetuación del imperialismo en su beneficio exclusivo vis a vis otros trabajadores.
Políticamente, la "conciencia de clase" de la pequeña burguesía en masa hace que sea una base de masas, tanto la socialdemocracia y el fascismo. En Horas de la paz social, la masa de trabajo pequeña burguesía desempeña un papel en la pacificación de los pueblos oprimidos por inyección en sus movimientos el oportunismo y el revisionismo, al sembrar un millón de pequeñas mentiras sobre capitalista-imperialista y la lucha por el comunismo. En los momentos de antagonismo social, la pequeña burguesía se convierte en masa a los defensores de primera línea del imperialismo y entre los partidarios más fanáticos de reacción. 'Nuke todos ellos,' por ejemplo, no se considera un punto de vista válido por la burguesía imperialista. Sin embargo, este estribillo ultra-reaccionaria acerca del Tercer Mundo y las secciones de los pueblos colonizados en el pasado, si no es un producto directo de tales conspicuousness pequeñoburgués, es funcionalmente diseñados para acceder al mismo. La mentalidad pequeño burguesa de masas de la socialdemocracia y el fascismo es intrínsecamente excluyente. Este pasa a primer plano cuando se requiere un enfoque libertario hand-off hacia simultáneo "ciudadanos naturales" de refuerzo de la seguridad fronteriza y "dura contra el crimen" legislación contra los pueblos oprimidos.Aunque los elementos de la pequeña burguesía en masa pueden y deben ser ganados para el lado de la revolución proletaria, no son como un grupo aliados naturales o consistentes.
Es preciso decir que los miembros de esta "burguesía en masa pequeña 'que no se dedican a la obra revolucionaria están apuntando a revolucionario" suicidio de clase ". Es decir, que están trabajando para anular mediante la lucha consciente de los sistemas de opresión y explotación de las que se benefician estructuralmente. Este suicidio de clase sólo puede lograrse a través inclinándose activamente a favor y el avance de la lucha revolucionaria del proletariado en general. Aunque pocos y distantes entre sí, estos traidores a los roles opresivos han existido a lo largo de la historia, desde el abolicionista radical y mártir John Brown al prisionero antiimperialista y político revolucionario David Gilbert. A pesar de las valiosas contribuciones de puñados de tales "traidores revolucionarios, 'su capacidad efectiva para el capitalismo derrocamiento solo es inexistente.
Hablando en abstracto, es posible localizar el proletariado en el reino de la opresión. La opresión es una relación social externa a la producción que, sin embargo las funciones para mediar la relación económica de la explotación. En la sociedad contemporánea, las tres formas principales de la opresión son nacionales, de género, y la hegemonía generalizada de la relación trabajador-propietario. Estos "hilos" de la función de la opresión a 'atan' grupos de personas a roles subyugados haciendo así la explotación sea una realidad "normal". Sin la opresión, la explotación no podría funcionar a nivel social y político.
Al hablar de un proletariado moderno, nos referimos a un grupo principalmente compuesto por nacionalmente y secciones de la fuerza de trabajo en el género oprimido. En consecuencia, las luchas proletarias exitosas tienden a tocar, tratar de resolver, y combinar las luchas contra el nacional, el género, y la opresión de los trabajadores. Mientras una persona sostiene la identidad de alguno o todos los grupos vis a vis la opresión no puede ser explotada, a nivel estructural, la opresión tiende a aproximar y mediar explotación.
Y esto nos lleva a la pregunta final: ¿qué hace el proletariado, en última instancia significa?
En la historia del mundo en particular, el proletariado representa en general y por medio de la revolución el potencial colectivo para acabar con el capitalismo como un sistema de explotación y erradicar la opresión. Más importante aún, al hacerlo, el proletariado sintetiza los intereses a largo plazo de la humanidad en general. Esta es la razón por la visión del mundo del proletariado o la conciencia no se limita únicamente a las ideas y el conocimiento del proletariado, sino que también utiliza las ideas y el conocimiento de otras clases para avanzar en su propia lucha, y por lo tanto los avances de los intereses más alejados de la colectividad humana cualitativamente. En 'entrar en su cuenta "a través de liberarse de la explotación por la burguesía, los encuentros proletariado y debe resolver toda una serie de contradicciones internas y externas a varios grupos. Y, mientras que varios grupos no podrán, en una u otra forma se ven afectados negativamente por el capitalismo-imperialismo, es sólo el proletariado moderno unidos en la lucha que tiene la capacidad colectiva de ser la fuerza principal en la resolución de las diversas contradicciones creadas y mantenidas en virtud del presente modo de producción.
En el léxico marxista normativo, la palabra proletariado ha perdido su significado revolucionario y convertido en un término conveniente para ocultar las contradicciones reales en favor de una visión dogmática y chauvinista del apoyo privilegiado de los trabajadores. " Para el marxismo tenga importancia como fuerza superestructural revolución inspirador, tiene que elaborar una comprensión clara y pertinente de qué y quién es el proletariado - la fuerza revolucionaria central colectiva - es en la sociedad contemporánea. Los esfuerzos para oscurecer o ignorar esta cuestión no han promovido la causa revolucionaria de cualquier manera sustantiva, pero de hecho han hecho todo lo contrario. Si el marxismo quiere seguir siendo relevante, tiene que tener claro que el proletariado es la clase en la sociedad cuya mano de obra explotada es una base central de la expansión del capital, y no es simplemente «todos los trabajadores». La aplicación de los veredictos fallidos  con el pretexto de "marxismo" ya no es suficiente. En cambio, al analizar "qué es el proletariado," debemos seguir manteniendo la observación de Lenin y  "siempre tratar de ser tan radical como la realidad misma."

This article has not been written by me, I just translated it into Spanish. You can read it in English in http://anti-imperialism.com/2014/03/25/what-is-the-proletariat/

What is the proletariat?

In Marxist theory and analysis, the proletariat is a social category that is a central topic of analysis and discussion. Nevertheless, confusion abounds among Marxists over what exactly the proletariat is. In fact, much to the consternation of many normative Marxists, RAIM has developed a line which unequivocally states that a majority of the workers of First World oppressor nations are not part of the proletariat.
For most contemporary Marxists, the proletariat is a group of people which ‘owns nothing but its own labor-power, which it must sell to the bourgeoisie in order to survive.’ This is merely technical language for ‘all workers.’ For us, this definition is too broad and vague. After all, many First World workers accumulate plenty of commodities, some of them appreciable such as homes. In hard times, they can always re-sell their stuff. More to the point, if the proletariat is ‘all workers,’ then the term ‘proletariat’ is itself looted of its meaning, becoming a signifier of oppression only, and the reification of a highly heterogeneous group. Not surprisingly, efforts by such Marxists to organize the ‘proletariat’ as ‘all workers’ have met with consistent failure and often earned the animosity and dismissal of gender- and nationally-oppressed peoples.
Ignoring the modern Marxists for a moment, Engels described the proletariat as:
“The proletariat is that class in society which lives entirely from the sale of its labor and does not draw profit from any kind of capital; whose weal and woe, whose life and death, whose sole existence depends on the demand for labor – hence, on the changing state of business, on the vagaries of unbridled competition.”
By this definition, for example, workers who invest into a 401k or pension (thus investing into and earning a profit from capital) can’t technically be part of the proletariat. In 2012, 46% of employees in the US participated in such workplace retirement plans while 61% were eligible. This alone casts doubt on the typical Marxist line on ‘all workers’ or the whole ‘working-class’ being the proletariat.
So what then is the proletariat?
First of all, the proletariat is a class. A class is a group of people brought together and defined by their relationship to other groups within a mode of production. In the case of capitalism, classes are defined by their relationship to the accumulation of capital. The proletariat is the class of people whose labor is the source of value, their exploitation being the engine and a primary source (along with nature) of capital expansion.
Not every member of the proletariat need be engaged in wage labor all the time; there exists the uniquely capitalist need for ‘a reserve army of labor’ only intermittently supplying formal labor-power. Nevertheless, the proletariat consists of a group whose members’ exploited labor forms the basis of profit for the class of capital owners, the bourgeoisie.
Why is the proletariat significant?
According to orthodox Marxism, the proletariat was structurally, strategically, and increasingly subjectively poised to seize the means of production, economically liquidate the bourgeoisie, and transform the economy into one based on rational planning and the absence of antagonistically divided groups (i.e., classes) in the mode of production.
While today’s conditions are somewhat different than in Marx’s day, notably the ossification of structures of colonialism into imperialist parasitism, the basic significance of the proletariat as the exploited class is the same. It has the ability to collectively engage in the ‘passive action’ of withdrawing its labor from the capitalist system through not simply striking, but also by building dual power, anti-hegemonic institutions, and socialist economics systems. In doing so the proletariat transforms itself into its own ruling class via the resolution of its antagonistic relationship with the bourgeoisie.
So why are a majority of oppressor nation workers in countries like the United States, Israel, and Australia not part of the proletariat? Simply put, they are not exploited.
Value is based on the quantity of abstract labor-time. Value is described as containing labor-time in abstract because it is based on a temporal social average, which in today’s world-economy must include the labor of all workers globally, from the children in African mines, to teenage girls in Asian sweatshop workers, to First World and metropole retail workers, to highly parasitical ‘surplus’ workers in the sales and finance sectors, among others.
Exploitation, then, is the supplying of a given quantity of labor within the labor process for a lesser amount (in the form of wages and other renumeration) in return. Due to the unequal structure of capital accumulation under imperialism, some workers are paid a price (wage) for labor-power (concrete labor) which is representationally greater than an equal quantity of abstract labor (value). Such a situation can exist only in a system of structural divisions among workers and the existence of steep wage scaling. This type of situation, which was never investigated by Marx or Engels, is readily apparent today.
When we say there is no white proletariat, for example, this does not preclude the notion that some workers of the white nation might be exploited. Instead, such exploited white workers do not themselves constitute a) a stable group with characteristics of a class with b) a clear exploited relationship to capital expansion generally c) in such a way that situates them as capable, either structurally, strategically, or subjectively, of overthrowing the rule of capital.
Lenin was the first highly notably revolutionary to remark on the structural trend of the embourgeoification of the working class in imperialist countries and its political implications for the proletarian movement:
“…as the result of a far-reaching colonial policy the European proletariat has partly reached a situation where it is not its work that maintains the whole of society but that of the people of the colonies who are practically enslaved…. In certain countries these circumstances create the material and economic basis for infecting the proletariat of one country or another with colonial chauvinism.”
Against the chauvinism of Trotsky (the O.G. of First Worldism), Lenin in the last years of his life foresaw the center of gravity of the revolutionary movement heading ‘east’ toward the colonized and semi-colonial world comprised of nations oppressed under imperialism. This trend of thought was further systematized in the revolutionary foreign policy line in Maoist China known as global people’s war, which saw the struggles of Africa, Asia, and Latin America as being the foremost threat to US-led imperialism. Both of these lines moved toward locating the ‘proletariat’ as the most exploited and oppressed peoples vis a vis capital accumulation ordered along imperialist lines.
At the bare minimum, and if we want to resort to the rhetoric of the Communist Manifesto, we could consider the proletariat as a class “with nothing to losing but its chains” and “a world to win.” That is, the proletariat has no material stake or class interest in the current order and every reason to move in support of its own empowerment by overthrowing the ruling classes. Yet can this be said of the average First World worker?
In 2012, the U.S. median income was $15,480. In the same period, the gross world product, the monetary measurement of all economic activity, was $71.83 trillion. Divided equally among the population, the economic product of the world amounts to around $10,000 per person (or approximately $12,400 on the basis of purchasing power parity).
That means that if all economic output settled into direct income on an egalitarian basis and that no amount was invested into the public sector or private investment toward the replenishment and expansion of the means of production, most people in the United States would see a decline in their material livelihoods as rated by their ability to consume a certain quantity of labor. In effect, the median USian would go from having a $15,480 income to all USians having an effective income of $12,400, with nothing but individual savings to invest for the following year.
From this, we can see that many First World workers and at least over half of the population of the United States have an immediate material interest in preserving the system of global inequality. Can this material interest be measured in other ways? In some respects, it can. We only need ask if a system could conceptually be build where all people are brought up to a material standard of living equal to today’s First Worlders. Could all people around the world have 2,700 calorie diets and waste upwards of a third of their edible food, or would this impose insurmountable strain on local and global ecologies? Similarly, could all people live in large single family homes, drive personal vehicles 50 miles a day, dedicate huge amounts of resources and space toward sterile and unproductive grass yards, burn through personal technologies hardware (like phones and computers) almost as quickly as fashions, all without accomplishing even wider and more irreversible environmental destruction than we are witnessing today? The obvious answer is no. Thus, we can see how many First World workers have a material stake in the maintenance of capitalist-imperialism. Their relative luxury and privilege, after all, are both dependent on and defined by the exclusion of the majority of the working class.
If we must technically categorize on the basis of economics this section of the workers who are clearly not part of the proletariat, we might describe them as a mass petty-bourgeoisie. Such workers are ‘petty-bourgeoisie’ in that they are sustained both through the product of their own labor and the surplus generated via the exploitation of other workers. Though not a class unto itself (and more aptly described as the hanger-on of imperialism), this section often has its own independent class interest which is tied to the perpetuation of imperialism for its exclusive benefit vis a vis other workers.
Politically, the ‘class consciousness’ of the mass petty-bourgeoisie makes it a mass base of both social democracy and fascism. Under times of social peace, the mass working petty-bourgeoisie plays a role in pacifying oppressed peoples by injecting into their movements opportunism and revisionism, by sowing a million tiny lies about capitalist-imperialism and the struggle for communism. In times of social antagonism, the mass petty-bourgeoisie becomes the front-line defenders of imperialism and among the most fanatic supporters of reaction. ‘Nuke them all,’ for example, is not considered a valid perspective by the imperialist bourgeoisie. Yet this ultra-reactionary refrain about Third World and sections of formerly colonized peoples, if not a direct product of such petty-bourgeois conspicuousness, is functionally designed to tap into it. The mass petty bourgeois mentality of social democracy and fascism is inherently exclusionary. This comes to the fore when it demands a hand-off libertarian approach toward ‘natural citizens’ simultaneous to tighter border security and ‘tough on crime’ legislation targeting oppressed peoples. Though elements of the mass petty-bourgeoisie can and must be won over to the side of proletarian revolution, they are not as a group natural or consistent allies.
It is accurate to say that members of this ‘mass-petty bourgeoisie’ who do engage in revolutionary work are aiming for revolutionary ‘class suicide.’ That is, they are working to negate through conscious struggle the systems of oppression and exploitation from which they structurally benefit. This class suicide can only be accomplished through actively siding with and advancing the revolutionary struggle of the proletariat at large. Though few and far between, such traitors to oppressive roles have existed throughout history, from the radical abolitionist and martyr John Brown to the revolutionary anti-imperialist and political prisoner David Gilbert. Despite the valuable contributions of handfuls of such ‘revolutionary traitors,’ their effective capacity to alone overthrow capitalism is nonexistent.
Abstractly speaking, it is possible to locate the proletariat in the realm of oppression. Oppression is a social relation external to production which nonetheless functions to mediate the economic relationship of exploitation. In contemporary society, the three main forms of oppression are national, gender, and the generalized hegemony of the worker-owner relationship. These ‘strands’ of oppression function to ‘tie down’ groups of people into subjugated roles thus making exploitation a ‘normal’ reality. Without oppression, exploitation could not function on the social and political level.
When speaking of a modern proletariat, we refer to a group primarily made up of nationally- and gender-oppressed sections of the workforce. In consequence, successful proletarian struggles tend to touch on, attempt to resolve, and combine the struggles against national, gender, and worker oppression. While an individual holding the identity of any or all groups vis a vis oppression may not be exploited, on the structural level such oppression tends to approximate and mediate exploitation.
And this brings us to the final question: what does the proletariat ultimately signify?
In world history generally and through revolution particularly, the proletariat represents the collective potential to end capitalism as a system of exploitation and eradicate oppression. More importantly, in doing so the proletariat synthesizes the long-term interest of humanity at large. This is why the proletarian world-view or consciousness is not simply restricted to the ideas and knowledge of the proletariat, but also utilizes the ideas and knowledge of other classes to advance its own struggle, and therefore qualitatively advances the furthermost interests of human collectivity. In ‘coming into its own’ through liberating itself from exploitation by the bourgeoisie, the proletariat encounters and must resolve a whole host of contradictions internal and external to various groups. And, while various groups may in one way or another be negatively affected by capitalist-imperialism, it is only the modern proletariat united in struggle which has the collective capacity to be the leading force in the resolution of the various contradictions created and maintained under this mode of production.
In the normative Marxist lexicon, the word proletariat has lost its revolutionary meaning and become a convenient term to conceal actual contradictions in favor of a dogmatic and chauvinist view supporting privileged ‘workers.’ For Marxism to have significance as a superstructural force inspiring revolution, it needs to elaborate a clear and relevant understanding of what and who the proletariat – the central collective revolutionary force – is in contemporary society. Efforts to obscure or ignore this question have not advanced the revolutionary cause in any substantive manner, but have in fact done the opposite. For Marxism to remain relevant, it needs to remain clear that the proletariat is that class in society whose exploited labor is a central basis of the expansion of capital, and is not simply ‘all workers.’ The chauvinistic and lazy application of failed and boring verdicts under the guise of ‘Marxism’ will no longer suffice. Instead, when analyzing ‘what is the proletariat,’ we should uphold a remark by Lenin and “always try to be as radical as reality itself.”